fbpx

Persondatapolitik

Den 25. maj 2018 trådte den nye databeskyttelsesforordning i kraft. Det betyder strammere krav til beskyttelse af persondata på klinikken. Klinikken opbevarer og håndterer i stort omfang personfølsomme oplysninger, og derfor er det vigtigt, at håndteringen af de personfølsomme oplysninger sker korrekt.

Hvilke oplysninger behandler klinikken?

I forbindelse med din behandling på klinikken noteres oplysninger om dine helbredsmæssige forhold til brug for den journalførelse, som klinikken efter sundhedslovgivningen har pligt til at foretage.

Udover de helbredsoplysninger klinikken noterer om dig, kan du selv medbringe helbredsoplysninger om dig selv fra andre sundhedspersoner, f.eks. din læge. Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed. Klinikken har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.

Klinikken kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål.

Klinikken kan også anvende dine kontaktoplysninger til brug for udsendelse af nyhedsbreve eller andre markedsføringsmæssige tiltag. I så fald indhentes dit samtykke forinden.

Videregivelse af oplysninger

Efter sundhedsloven har klinikken tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold. Hvis det bliver nødvendigt i forbindelse med vikariering, kan dine helbredsoplysninger udveksles internt blandt vort personale. Dette gøres ikke uden dit samtykke.

Videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9.

De oplysninger klinikken har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af dit forsikringsselskab, vil klinikken også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale.

Hvor længe opbevares oplysningerne?

Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

Dine rettigheder vedrørende oplysningerne

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, klinikken har registeret om dig, ved at kontakte Profundus. Efter autorisationslovens § 24 må klinikken ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.

For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede klinikken om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig.

Klage

Klager over klinikkens behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk.